KARTA INFORMACYJNA nr  22

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Załączniki:

1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
2) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
3) Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt jest  zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.       
4) Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli PIS.

 

OPŁATY:

Opłata za korzystanie z zezwolenia w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, którego wysokości w stosunku rocznym wynoszą na sprzedaż odpowiednio:
- piwa 525 zł/rok
- wina 525 zł/rok
- wódki 2100 zł/rok

Opłatę należy dokonać na konto Urzędu: BS Ciechanowiec – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1,

pokój nr 15 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Do 30 dni od złożenia wymaganego kompletu dokumentów

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Inwestycji, inspektor - Waldemar Radziszewski,

tel.  086 2771 145 wew. 44,  pokój nr 18

TRYB ODWOŁAWCZY:

Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zezwolenia po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.z 2016r. , poz. 487ze zm.)

 

UWAGI:

 

Data sporządzenia:15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 07.09.2016 r.

Opracował: Waldemar Radziszewski

Sprawdził: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Waldemar Radziszewski

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2016-10-04

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13