KARTA INFORMACYJNA nr  23

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Załączniki:

1) Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) Kopia dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za wydanie stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

3) Kopia wpisu do CEIDG lub KRS

OPŁATY:

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się na rachunek Urzędu przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, o których mowa w n/w ustawie.

Opłatę należy dokonać na konto Urzędu: BS Ciechanowiec – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1,

pokój nr 15 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od złożenia wymaganego kompletu dokumentów

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Inwestycji, inspektor - Waldemar Radziszewski,

tel. 086 2771 145 wew. 44 – pokój nr 18

TRYB ODWOŁAWCZY:

Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zezwolenia po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U .z 2012 r. , poz. 1356 ze zm.)

UWAGI:

 

 

Data sporządzenia: 15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 07.09.2016 r.

Opracował: Waldemar Radziszewski

Sprawdził: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Waldemar Radziszewski

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2016-10-04

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13