KARTA INFORMACYJNA nr  25.1

Urząd Miejski w Ciechanowcu

TYTUŁ SPRAWY:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Załączniki:

1) rysunek lub mapkę określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości

OPŁATY:

W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 83f ust. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) - 17,00 zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1

pokój nr 15 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni z wyłączeniem terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Inwestycji samodzielny referent Karol Krzysztof Niewiarowski

tel. 086 2771 145 wew. 44 pokój nr 18

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W zależności od charakteru sprawy:

  • milcząca zgoda,
  • zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
  • decyzja wnosząca sprzeciw.

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

UWAGI:

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Niewiarowski

Data wytworzenia: 2018-06-20

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2018-06-20

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-06-20