KARTA INFORMACYJNA nr  25

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Załączniki:

1) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

3) projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów - jeżeli są planowane (w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub tereny oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania

4) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody

OPŁATY:

Opłata obliczona w zależności od gatunków drzew oraz powierzchni krzewów objętych wnioskiem, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2016, poz. 1354)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1

pokój nr 15 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni z wyłączeniem terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Inwestycji, Karol Niewiarowski - Młodszy Referent,

tel. 86 2771 145 wew. 24,  pokój nr 13

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

UWAGI:

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

 

Data sporządzenia:15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 20.06.2018 r.

Opracował: Karol Niewiarowski

Sprawdził: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Niewiarowski

Data wytworzenia: 2008-02-13

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2018-06-20

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13