KARTA INFORMACYJNA nr  29

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Rozgraniczenie nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie wnioskodawcy

- tytuł własności gruntu (akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu , decyzja administracyjna, wypis z księgi wieczystej)

- wypis  z ewidencji gruntów + mapka

OPŁATY:

wolne od opłaty skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

pokój nr 15 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 postanowienie - 14 dni

 decyzja - 30 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Inwestycji, inspektor - Janina Araźna,

tel. 086 2771 145 wew. 16, pokój nr 12

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego przysługuje odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji, przekazania sprawy sądowi za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca.

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

I etap wydanie postanowienia

II etap wydanie decyzji

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2015 r. poz.520, z późn. zmianami)

UWAGI:

Postanowienie jest pierwszą częścią postępowania rozgraniczeniowego i jednocześnie  upoważnia geodetę do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic

 

 

Data sporządzenia: 15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 07.09.2016 r.

Opracował: Janina Araźna

Sprawdził: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Janina Araźna

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2016-10-04

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13