KARTA INFORMACYJNA nr 47 

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI – (MAŁŻENSTWO KONKORDATOWE)

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Dowody osobiste do wglądu

- Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC lub polskim konsulem

- Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

OPŁATY:

84 zł. za sporządzenie aktu małżeństwa

1 odpis skrócony aktu małżeństwa po sporządzeniu aktu zwolniony z opłaty skarbowej,

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wybrany Urząd Stanu Cywilnego

(w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 16 , od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- Przyjęcie zapewnień w dniu zgłoszenia
- Kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wydaje pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w dniu zgłoszenia
- Sporządzenie aktu małżeństwa, po otrzymanu od duchownego zaświadczenia, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności, prze upływem 7 dni roboczych po uroczystości kościelnej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

pokój nr 16, tel. 86 277 11 45 wew. 25

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca, sporządzenia aktu małżeństwa odwołanie do Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o odmowie.

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie 2-egz. zaświadczenia do ślubu konkordatowego, sporządzenie aktu małżeństwa, wydanie 1-egz odpisu skróconych aktu małżeństwa

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015 r. poz. 2082z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2015 r. poz 225)
 

UWAGI:

Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nr: 

67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec

w dniu złożenia wniosku

Data sporządzenia: 16.03.2015 r.

Data aktualizacji: 09.03.2017 r.

Opracował: Emilia Malinowska 

Sprawdził: Barbara Niewiarowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Malinowska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-12