KARTA INFORMACYJNA nr  52 

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Karta zgonu sporządzona przez podmiot wykonujący działalność leczniczą

- Protokół zgłoszenia zgonu

- Dowód osobisty osoby zmarłej

- Dowód osobisty  małżonka osoby zmarłej, jeżeli osoba pozostawała w związku małżeńskim, do wglądu

- Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon do wglądu

OPŁATY:

Sporządzenie aktu zgonu - wolne od opłaty skarbowej

1 odpis aktu zgonu, wydany bezpośrednio po sporządzeniu aktu również zwolniony jest z opłaty skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego miejsca zgonu

(w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W dniu zgłoszenia zgonu

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 16, tel. 86 277 11 45 wew. 25

TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- Sporządzenie aktu zgonu na podstawie karty zgonu i protokołu zgłoszenia zgonu

- Wydanie karty przeznaczonej dla administracji cmentarza

- Wydanie 1 odpisu skróconego aktu zgonu

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2015 r. poz 225)
 

UWAGI:

Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od momentu zgonu, a w przypadku choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin.

Akt zgonu sporządza Urząd Stanu Cywilnego na terenie którego nastąpił zgon (niezależnie od miejsca zameldowania osoby zmarłej).

Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności: małzonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci oraz osoby zamieszkałe w lokalu w którym nastąpił zgon.
 

Data sporządzenia:16.03.2015 r.

Data aktualizacji: 09.03.2017 r.

Opracował: Emilia Malinowska

Sprawdził:  Barbara Niewiarowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Malinowska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-12