KARTA INFORMACYJNA nr  55   

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Dokument tożsamości osoby wnioskującej o wpisanie aktu

- Wniosek o odtworzenie aktu sporządzonego za granicą (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

- Zaświadczenie z USC m.st. Warszawa Śródmieście stwierdzające brak księgi, w której akt powinien figurować, zaświadczenie z USC Łódź Centrum o braku aktu, jeśli sprawa dotyczy aktu z byłych województw wschodnich (zabużańskich)

- Wszelkie dokumenty na podstawie których można odtworzyć treść aktu sporządzonego w zagranicznych księgach stanu cywilnego (kserokopia aktu), i pozwalające ustalić czy, gdzie i kiedy został sporządzony akt oryginalny, oświadczenia przyjmowane do protokołu

- Tłumaczenia zagranicznych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polski konsulat

OPŁATY:

39 zł – wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po odtworzeniu aktu,

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wybrany Urząd Stanu Cywilnego

(w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 16, tel. 86 277 11 45 wew. 25

TRYB ODWOŁAWCZY:

Wojewoda Podlaski w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Odtworzenie aktu stanu cywilnego lub odmowa odtworzenia aktu w formie decyzji,

wydanie 1 odpisu zupełnego aktu.

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2015 r. poz 225)

UWAGI:

Odtworzyć zagraniczny akt stanu cywilnego można jedynie wtedy gdy niemożliwe jest lub związane z poważnymi trudnościami uzyskanie odpisu aktu z zagranicznego urzędu.

Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nr

67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec w dniu złożenia wniosku.

Data sporządzenia: 16.03.2015 r.

Data aktualizacji: 09.03.2017 r.

Opracował: Emilia Malinowska

Sprawdził: Barbara Niewiarowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Malinowska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-12