KARTA INFORMACYJNA nr  58 

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

 ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Kserokopia dowodu osobistego osoby wnioskującej o zmianę imienia lub nazwiska

- Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem

- Dokumenty uzasadniające wniosek i mogące mieć wpływ na rostrzygnięcie postępowania

- Zeznania świadków przyjmowane do protokołu

OPŁATY:

37 zł – wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po zmianie imienia lub nazwiska

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wybrany Urząd Stanu Cywilnego

(w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 16 od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 16, tel. 86 277 11 45 wew. 25

TRYB ODWOŁAWCZY:

Wojewoda Podlaski w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska lub odmowa wydania decyzji o zmianie imienia lub nazwiska,

- Wydanie 1 odpisu zupełnego aktu.

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 10.)

- Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23 z późn. zm.)

UWAGI:

 Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nr

67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec w dniu złożenia wniosku.

Data sporządzenia:16.03.2015 r.

Data aktualizacji: 09.03.2017 r.

Opracował: Emilia Malinowska

Sprawdził: Barbara Niewiarowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Malinowska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-12