KARTA INFORMACYJNA nr  60 

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

- Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

- Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

- Pisemna instrukcja określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

- Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

- Opinie właściwych miejscowo: komendanta powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, komendanta powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego

- Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem

- Informację o: liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru, pomocy medycznej, zapleczu higieniczno-sanitarnym, wyznaczeniu dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji.

OPŁATY:

82 zł – opłata za decyzję

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wybrany Urząd Stanu Cywilnego

(w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 16 , od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zezwolenia w formie decyzji administracyjnej nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem imprezy lub odmowa w ciągu 7 dni od złożenia wniosku lub nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem imprezy masowej

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 16, tel. 86 277 11 45 wew. 25

TRYB ODWOŁAWCZY:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży za pośtednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 7 dni od daty jej doręczenia

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa  z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23 z późn. zm.)
 

UWAGI:

 Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nr

67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec w dniu złożenia wniosku.

Data sporządzenia:16.03.2015 r.

Data aktualizacji: 09.03.2017 r.

Opracował: Emilia Malinowska

Sprawdził:  Barbara Niewiarowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Malinowska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-12