Zarządzenia Burmistrza jako organu wykonawczego gminy
Nr
Data wydania
w sprawie
1
07-12-06
2
20-12-06
3
05-01-07
4
05-01-07
5
05-01-07
6
05-01-07
7
09-01-07
8
15-01-07
9
22-01-07
10
25-01-07
11
29-01-07
12
30-01-07
13
31-01-07
14
06-02-07
15
12-02-07
16
16-02-07
17
16-02-07
18
28-02-07
19
02-03-07
20
12-03-07
21
16-03-07
22
20-03-07
23
26-03-07
24
03-04-07
25
12-04-07
26
13-04-07
27
16-04-07
28
25-04-07
29
25-04-07
30
30-04-07
31
30-04-07
32
08-05-07
33
09-05-07
34
09-05-07
35
14-05-07
36
15-05-07
37
18-05-07
38
22-05-07
39
24-05-07
40
29-05-07
41
04-06-07
42
05-06-07
43
29-06-07
44
02-07-07
45
02-07-07
46
05-07-07
47
30-07-07
48
31-07-07
49
31-07-07
50
06-08-07
51
09-08-07
52
20-08-07
53
20-08-07
54
21-08-07
55
27-08-07
5627-08-07w sprawie powołania komisji przetargowej
5727-08-07w sprawie powołania komisji przetargowej
5829-08-07w sprawie rozpatrzenia wniosków do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec"
5930-08-07w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
6007-09-07w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
6107-09-07w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
6220-09-07w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu
6321-09-07w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
6425-09-07

w sprawie powołania komisji przetargowej

6526-09-07w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
6628-09-07w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
6705-10-07w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą" Modernizacja drogi dojazadowej do gruntów na odcinku Czaje Wólka-Czaje Bagno"
6811-10-07w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
6922-10-07w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przędsiębiorstwa Robót Komunalnych "FARE" w Ciechanowcu
7031-10-07w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
7105-11-07w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
7212-11-07w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
7313-11-07w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą"Przebudowa drogi gminnej we wsi Antonin"
7413-11-07w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą"Przebudowa drogi gminnej we wsi Zadobrze"
7514-11-07w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok
7630-11-07w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania pod nazwą „Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu”
7730-11-07w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
7830-11-07w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu
7906-12-07w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza
8006-12-07w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
8110-12-07w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/07 Burmistrza Ciechanowca z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok
8214-12-07w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007r.
8314-12-07w sprawie powołania komisji przetargowej
8417-12-07w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargowej na okres do trzech lat nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanowiec przy ul. 11-go Listopada
8519-12-07w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną
8620-12-07w sprawie sprzedaży samochodów strażackich i środków transporu oraz powołania Komisji Przetargowej
8728-12-07w sprawie określenia wykonania uchwał Rady Mieskiej w Ciechanowcu
8809-01-08w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
8917-01-08w sprawie powołania Rady ds. Organizacji Pozarządowych
9018-01-08w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
9122-01-08w sprawie umorzenia zaległej należności z tytułu czynszu dzierżawnego
9230-01-08w sprawie ustalenia czynszu regulowanego
9301-02-08w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
9414-02-08w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 „Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Winna-Poświętna"
(załącznik nr 1) (załącznik nr 2) (załącznik nr 3)
9514-02-08w sprawie zasad opracowywania projektów aktów prawnych
9626-02-08w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2008 roku
9712-03-08w sprawie dzierżawy nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
9814-03-08w sprawie powołania Komisji Konkursowej
9914-03-08

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

część I                        część II

10028-03-08w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Winna Poświętna"
10108-04-08w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
10208-04-08w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z oddaniem w użytkowanie wieczyste cześci gruntu
10314-04-08w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom Gminy
10428-04-08w sprawie powołania komisji przetargowej
10529-04-08w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych "FARE" w Ciechanowcu
10613-05-08w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu.
10728-05-08zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu monitorującego sytuację Szpitala w Ciechanowcu
10829-05-08w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
10913-06-08w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
11020-06-08w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
11123-06-08w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
11230-06-08w sprawie powołania komisji przetargowej
11307-07-08w sprawie ogłoszenia konkursu "Wzorowa posesja roku 2008" oraz powołania komisji konkursowej
11408-07-08w sprawie powołania komisji przetargowej
11514-07-08w sprawie powołania komisji do odbioru robót remontowych dachu budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
11616-07-08w sprawie okreslenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
11718-07-08w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
11831-07-08w sprawie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
11901-08-08w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku
12001-08-08w sprawie nabycia nieruchomości
12120-08-08w sprawie powołania komisji do odbioru robót remontowych dachu budynku remizy OSP w Winnej Poświętnej
12221-08-08w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali
12321-08-08w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, położonych w budynku wielorodzinnym przy ul. Drohickiej, wraz ze sprzedażą udziału nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony
12421-08-08w sprawie powołania Zespołu do spraw szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku klęski żywiołowej, która miała miejsce w dni 15-16 sierpnia 2008 r. n terenie Gminy Ciechanowiec
12505-09-08w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
12610-09-08w sprawie powołania Komisji Przetargowej
12715-09-08w sprawie powołania komisji przetargowej
12815-09-08w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
12915-09-08w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową przy realizacji Projektu Nr WND-POKL.09.01.01-20-001/08 pod nazwą „Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec – ośrodki wychowania przedszkolnego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1.1.
13015-09-08w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
13122-09-08w sprawie powołania komisji przetargowej
13230-09-08w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
13301-10-08w sprawie powołania komisji przetargowej
13408-10-08w sprawie powołania komisji przetargowej
13520-10-08w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
13621-10-08w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
13724-10-08w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum w Ciechanowcu
13827-10-08w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
13912-11-08w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok - cz. I
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok - cz. II
14018-11-08w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
14125-11-08w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania pod nazwą "Remont - modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 108889B Dąbczyn - Pełch"
14228-11-08w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
14309-12-08w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
14418-12-08w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych przy zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu”
14518-12-08w sprawie powołania Komisji Przetargowej
14618-12-08w sprawie powołania Komisji Przetargowej
14729-12-08w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
14831-12-08w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE” w Ciechanowcu
14931-12-08w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
15008-01-09w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
15108-01-09w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
15215-01-09w sprawie powołanie Komisji Przetargowej
15316-01-09w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
15419-01-09w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną
15530-01-09w sprawie przeniesienia na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych ,,Fare,, w Ciechanowcu
15630-01-09w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
15718-02-09w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu oraz jednostki organizacyjne Gminy Ciechanowiec
15818-02-09w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
15923-02-09w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
16024-02-09w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009 roku
16124-02-09w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
16224-02-09w sprawie powołania Komisji Przetargowej
16327-02-09w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
16405-03-09w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
16505-03-09w sprawie powołania Komisji Przetargowej
16612-03-09w sprawie obniżenia ceny sprzedaży środków transportu
16712-03-09w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
16812-03-09w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
16924-03-09w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
17031-03-09w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
17131-03-09w sprawie przekazania i rozliczenia dotacji przedmiotowej udzielonej na 2009 rok Przędsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
17208-04-09w sprawie sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
17317-04-09w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
17417-04-09w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
17521-04-09w sprawie powołania zespołu kontrolnego
17607-05-09w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
17708-05-09w sprawie wskazania osób do składów obwodowych komisji wyborczych
17808-05-09w sprawie powołania komisji przetargowej
17912-05-09w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
18012-05-09w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Koce Piskuły”
18113-05-09w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
18218-05-09w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
18322-05-09w sprawie sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
18422-05-09w sprawie sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
18501-06-09w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku
18602-06-09zmieniające Zarządzenie 179 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
18702-06-09w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
18804-06-09w sprawie powołania komisji przetargowej
18905-06-09w sprawie powołania Rady ds.Organizacji Pozarządowych
19023-06-09w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
19130-06-09w sprawie zmiany składu powołania Komisji Przetargowej
19230-06-09w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
19306-07-09w sprawie powołania Komisji Przetargowej
19415-07-09w sprawie powołania Komisji Przetargowej
19527-07-09w sprawie powołania stałej Komisji do przygotowania i przeprowadzenia wszelkich postępowań związanych z wyborem usługodawców i dostawców do projektu "Wykorzystaj szanse" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym do zbadania rynku oraz dokonania oceny złożonych ofert
19627-07-09w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku
19727-07-09w sprawie ogłoszenia konkursu,,Wzorowa posesja roku 2009"oraz powołania komisji konkursowej
19828-07-09w sprawie powołania komisji przetargowej
19930-07-09w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku
20031-07-09w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
20104-08-09w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
20207-08-09w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
20307-08-09w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum w Ciechanowcu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
20417-08-09w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
20517-08-09w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum w Ciechanowcu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
20617-08-09w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Ciechanowcu
20717-08-09w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym
20824-08-09w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
20924-08-09w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
21027-08-09w sprawie powołania komisji przetargowej
21102-09-09w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
21207-09-09w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku
21307-09-09w sprawie powołania komisji przetargowej
21417-09-09w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,, Budowa hali sportowej przy Gimnazjium w Ciechanowcu "
21522-09-09w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
21623-09-09w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Przebudowa ulicy 11 Listopada wraz z parkingiem przy OSP Ciechanowiec"
21723-09-09w sprawie zmian w budżecie gminy Ciechanowiec na 2009 r.
21829-09-09w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
21930-09-09w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
22016-10-09w sprawie powołania komisji przetargowej
22122-10-09w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Przebudowa kolektora sanitarnego w ulicy Wspólnej w Ciechanowcu"
22228-10-09w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Modernizacja odcinków drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Skórzec"
22330-10-09w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
22412-11-09w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok
22520-11-09w sprawie powołania komisji przetargowej
22627-11-09w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą,,Oczyszczenie zbiornika wodnego na rzece Nurzec w m. Ciechanowiec poprzez usunięcie namułu z zalegającego osadami martwego zooplanktonu i większych zwierząt wodnych (mięczaki , ryby , skorupiaki itd.)"
22730-11-09w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
22807-12-09w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
22911-12-09w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skórzec"
23022-12-09w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
23128-12-09w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
23231-12-09w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
23318-01-10w sprawie przekazania i rozliczania dotacji przedmiotowej udzielanej na 2010 rok Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
23419-01-10w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną
23519-01-10w sprawie przeznaczenia do wynajmu części nieruchomości położonej we wsi Pobikry, gmina Ciechanowiec stanowiącej mienie gminne
23602-02-10

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości

23710-02-10w sprawie powołania komisji przetargowej
23811-02-10w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
23912-02-10zmieniające Zarządzenie Nr 129/08 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 września 2008 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową przy realizacji Projektu Nr WND-POKL.09.01.01-20-001/08 pod nazwą ,, Pomóźmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec - ośrodki wychowania przedszkolnego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1.1
24017-02-10w sprawie powołania Komisij Przetargowej
24117-02-10w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
24222-02-10w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realiazcji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie kultury
24322-02-10w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu wśród dzieci i młodzieży
24422-02-10w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień
24525-02-10w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2010 rok
24615-03-10w sprawie nabycia nieruchomości
24717-03-10w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
24822-03-10w sprawie powołania komisji przetargowiej
24922-03-10w sprawie obniżenia ceny wywoławczewej nieruchomości
25031-03-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
25101-04-10w sprawie powołania Rady ds.Organizacji Pozarządowych
25206-04-10w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
25309-04-10w sprawie powołania komisji przetargowej
25412-04-10w sprawie powołania komisji przetargowej
25514-04-10w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzanie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień
25614-04-10w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
25723-04-10w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień
25823-04-10w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie kultury
25923-04-10w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realiazcji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu wśród dzieci i młodzieży
26026-04-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
26129-04-10w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,, Przebudowa parkingu przy placu Jana Pawła II w Ciechanowcu"
26210-05-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
26319-05-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
26424-05-10w sprawie zmiany Regulaminu Rady ds.Organizacji Pozarządowych  
26524-05-10w sprawie trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert  
26624-05-10w sprawie powoływania komisji konkursowej  
26724-05-10w sprawie powoływania komisji konkursowej  
26824-05-10w sprawie powoływania komisji konkursowej  
26926-05-10w sprawie obnieżenia ceny wywoławczej nieruchomości  
27026-05-10w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej  
27128-05-10w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień  
27228-05-10w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży  
27328-05-10w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie kultury  
27428-05-10w sprawie powołania komisji przetargowej  
27528-05-10w sprawie wskazania osób do składu obwodowych komisji wyborczych  
27631-05-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok  
27731-05-10w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,, Przebudowa ulicy Polskiej w Ciechanowcu"  
27802-06-10w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  
27914-06-10w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej   
28016-06-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   
28117-06-10w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego   
28223-06-10w sprawie powołania komisji przetargowej   
28328-06-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   
28428-06-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   
28505-07-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   
28605-07-10w sprawie powołania komisji przetargowej   
28722-07-10w sprawie powołania komisji przetargowej   
28826-07-10w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu   
28930-07-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   
29010-08-10

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2010 roku

Informacja-Miejska Biblioteka Publiczna ; Informacja - COKIS

  
29111-08-10zmieniające Zarządzenie 265/10 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert   
29211-08-10w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzaleźnień   
29316-08-10w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu   
29426-08-10w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości   
29527-08-10w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu "   
29627-08-10w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
29730-08-10w sprawie powołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu   
29831-08-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 
29902-09-10w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu 
30003-09-10w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych(żwirówka) wsi Bujenka 
30103-09-10w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 
30206-09-10w sprawie powołania komisji konkursowej 
30307-09-10w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej 
30408-09-10w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanowiec przy ulicy Mickiewicza 
30508-09-10w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechanowiec 
30614-09-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 
30715-09-10w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień 
30822-09-10w sprawie powołania komisji przetargowej 
30928-09-10w sprawie powołanie komisji przetargowej 
31030-09-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 
31114-10-10w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu 
31218-10-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 
31321-10-10w sprawie nabycia nieruchomości 
31422-10-10w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą,,Przebudowa drogi gminnej we wsi Radziszewo-Sobiechowo" 
31525-10-10w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej 
31629-10-10w sprawie wskazania osób do składu obwodowych komisji wyborczych 
31702-11-10w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjego pod nazwą ,, Integracja dróg gminnych z powiatowymi w Gminie Ciechanowiec" 
31812-11-10w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą,,Remont ulicy Świętojańskiej w Ciechanowcu". 
31912-11-10w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2022 
32012-11-10w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok 
32116-11-10w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 
32218-11-10w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą,, Budowa boiska sportowego ORLIK przy COKIS w Ciechanowcu 
32319-11-10w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 
32426-11-10w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu 
32526-11-10w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenia kierownika Urzędu w latach 2006-2007
Nr
Data wydania
w sprawie
3
07-12-06
4
07-12-06
5
14-12-06
6
18-12-06
7
28-12-06
8
08-01-07
9
14-02-07
10
28-02-07
11
26-03-07
12
28-03-07
13
12-04-07
14
12-04-07
15
12-04-07
16
16-04-07
17
27-04-07
18
30-04-07
19
10-05-07
20
14-05-07
21
15-05-07
22
29-05-07
23
29-05-07
24
31-05-07
25
23-07-07
26
23-07-07
2728-09-07w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
2829-10-07w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2922-11-07w sprawie brakowania i znieszczenia dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonego dnia 20 maja 2007r. referendum
3023-11-07w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
3123-11-07w sprawie etatów w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
3212-12-07w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
3314-12-07w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
3418-12-07w sprawie brakowania dokumentacji z przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego
   

2008 rok - Zarządzenia Kierownika Urzędu

Nr
Data wydania
w sprawie
1
24-01-08
2
14-02-08

3

21-02-08

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

4

26-03-08

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu”

5

09-04-08

w sprawie etatów w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

6

21-04-08

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

7

21-04-08

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

8

26-08-08

w sprawie zakładowego planu kont dla Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
9

28-10-08

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
10

04-12-08

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
11

30-12-08

zmieniające Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Ciechanowca z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie składu komisji inwentaryzacyjnej

2009 rok - Zarządzenia Kierownika Urzędu 

 Nr

Data wydania 

w sprawie 

 102-01-09w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej uprawnionej do wykonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy – poza nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia
 222-01-09zmieniające Zarządzenie Nr 4/08 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26 marca 2008 w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu,,
318-02-09zmieniające zarządzenie Nr 8/08 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zakładowego planu kont dla Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
 418-02-09w sprawie przepisów wewntęrznych regulujących gospodarkę przy realizacji projektu pn.,, Przebudowa ulicy 11 Listopada wraz z parkingiem przy OSP Ciechanowiec,,
 518-02-09w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową przy realizacji projektu  pn.,, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skórzec,,
 611-05-09w sprawie etatów w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
 722-05-09w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania i przekazania do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Roszkowska

Wprowadzający: Agnieszka Roszkowska

Data wprowadzenia: 2006-12-08

Data modyfikacji: 2010-12-07

Opublikował: Agnieszka Roszkowska

Data publikacji: 2006-12-08