Zarządzenia Burmistrza jako organu wykonawczego gminy
Nr

Data 
wydania

w sprawie
1
02.12.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok                                                                                                                         

2
07.12.2010
3
09.12.2010
4
13.12.2010
5
13.12.2010
6
22.12.2010
7
31.12.2010
8
03.01.2011
9
17.01.2011
10
18.01.2011
11
21.01.2011
12
31.01.2011
13
31.01.2011
14
31.01.2011
15

31.01.2011

16
01.02.2011
17
01.02.2011
18
08.02.2011
19
09.02.2011 
20 09.02.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku
21 09.02.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2011 roku
22 10.02.2011 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
23 15.02.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
24 28.02.2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechanowiec
25 01.03.2011 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
26 08.03.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
27 15.03.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prac komisji konkursowych
28 15.03.2011 w sprawie powoływania komisji konkursowej - sport
29 15.03.2011 w sprawie powoływania komisji konkursowej - kultura
30 15.03.2011 w sprawie powoływania komisji konkursowej - profilaktyka
31 17.03.2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
32 22.30.2011 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,, Roboty budowlano-wykończeniowe i elektryczne 
w budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki we wsi Pobikry".
33 23.03.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
34 24.03.2011 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku
35 24.03.2011 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury w 2011 roku
36 28.03.2011 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2011 roku
37 31.03.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
38 31.03.2011 w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2011 – 2022
39 04.04.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku
40 04.04.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury w 2011 roku
41 13.04.2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
42 15.04.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
43 20.04.2011 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
44 29.04.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
45 10.05.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej
46 10.05.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej
47 17.05.2011 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku
48 17.05.2011 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury w 2011
49 23.05.2011 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą,, Przebudowa drogi gminnej Nr 108902B - ulicy Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu wraz z zagospodarowaniem parku".
50 23.05.2011 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą,, Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108858B Winna- Poświętna - Winna Stara".
51 23.05.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
52 25.05.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
53 26.05.2011 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
54 01.06.2011 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
55 03.06.2011 w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Muzeum Rolnictwa im. ks.Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
56 03.06.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
57 06.06.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
58 09.06.2011 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,, Modernizacja ulicy Staropolskiej w Ciechanowcu" 
59 22.06.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
60 24.06.2011 w sprawie powołania i składu interdyscyplinarnego
61 24.06.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
62 04.07.2011 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
63 25.07.2011 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
64 25.07.2011 w sprawie przeznaczenia do wynajmu części nieruchomości położonej we wsi Pobikry, gmina Ciechanowiec stanowiącej mienie gminne
65 26.07.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
66 28.07.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
67 28.07.2011 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
68 05.08.2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2011 roku
69 05.08.2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum im.Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
70 16.08.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
71 22.08.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
72 23.08.2011 w sprawie powołania komisij przetargowej
73 23.08.2011 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Roboty remontowe budynku Ośrodka Wypoczynkowego w Ciechanowcu'
74 29.08.2011 w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisiji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjego
75 29.08.2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczyspolitej Polskiej
76 13.09.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
77 16.09.2011 w sprawie wskazania osób do składu obwodowych komisji wyborczych
78 19.09.2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
79 19.09.2011 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
80 20.09.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
81 27.09.2011 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą,,Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Kozarze, Radziszewo Sieńczuch i Czaje Wólka".
82 29.09.2011 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:,, Zagospodarowanie źródełka we wsi Radziszewo Sieńczuch - roboty drogowe".
83 30.19.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
84 07.10.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
85 07.10.2011 w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ciechanowiec
86 20.10.2011 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
87 21.10.2011 w sprawie nabycia nieruchomości
88 28.10.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
89 28.10.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Ciechanowiec, określenia okręgów konsultacyjnych i harmonogramu przeprowadzenia konsultacji oraz ustalenia wzoru protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie zmiany granic miasta Ciechanowiec oraz zmiany określenia rodzaju miejscowości Ciechanowczyk
90 07.11.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
91 07.11.2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
92 15.11.2011 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2022
93 15.11.2011 w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok
94 15.11.2011 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
95 17.11.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
96 18.11.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
97 30.11.2011 w sprawie przeniesienia i powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przędsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
98 01.12.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
99 01.12.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
100 08.12.2011 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą,, Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec '
101 08.12.2011 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjengo pod nazwą,, Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kozarze'
102 19.12.2011 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Ciechanowiec sporządzonego na lata 2012-2014
103 19.12.2011 w sprawie sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
104 19.12.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej
105 30.12.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
106 30.12.2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2022
107 30.12.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
108 09.01.2012 w sprawie powołania komisji do opiniowania wnosków nauczycieli o pomoc zdrowotną
109 10.01.2012 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
110 12.01.2012 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkości dochodów związanych z realizacją zadań na 2012 rok
111 17.01.2012 zmieniające Zarządzenie Nr 110/12 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkości dochodów związanych z realizacją zadań na 2012 rok
112 17.01.2012 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań
113 30.01.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
114 09.02.2012 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
115 13.02.2012 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą,, Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu - roboty budowlane wewnętrzne, budowa dróg i ukształtowanie terenu".
116 28.02.2012 w sprawie przekazania i rozliczania dotacji udzielonej na 2012 rok Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
117 28.02.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej
118 28.02.2012 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
119 01.03.2012 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
120 01.03.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali
121 09.03.2012 w sprawie powierzenia spraw gminy Ciechanowiec sekretarzowi gminy
122 19.03.2012 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego i środków transportu oraz powołania Komisji Przetargowej
123 19.03.2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
124 23.03.2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
125 26.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
126 28.03.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
127 30.03.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
128 12.04.2012 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
129 13.04.2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych
130 13.04.2012

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury w 2012 roku

załącznik

131 13.04.2012

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

załącznik

132 13.04.2012

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

załącznik

133 16.04.2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
134 19.04.2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
135 26.04.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
136 07.05.2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
137 07.05.2012 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
138 11.05.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej
139 11.05.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej
140 21.05.2012 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku
141 21.05.2012 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury w 2012 roku
142 21.05.2012 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2012 roku
143 31.05.2012 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
144 31.05.2012 w sprawie przeniesienia i powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
145 01.06.2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
146 04.06.2012 w sprawie określenia zasad ustalania czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Ciechanowiec
147 04.06.2012 w sprawie sprzedaży środków transportu oraz powołania Komisji Przetargowej
148 04.06.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
149 05.06.2012 w sprawie powierzenia spraw gminy Ciechanowiec sekretarzowi Gminy
150 02.07.2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanowiec przy ulicy Drohickiej
151 03.07.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
152 05.07.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej
153 09.07.2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
154 10.07.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
155 10.07.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
156 10.07.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
157 11.07.2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
158 17.07.2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2012/2013 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom- ,, Wyprawka szkolna "
159 20.07.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
160 26.07.2012 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą ,, Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów z terenu Gminy Ciechanowiec wraz z rekultywacją terenu"
161 02.08.2012 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
162 02.08.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu
163 02.08.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łempicach
164 17.08.2012 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowych zadań inwestycyjnych
165 17.08.2012 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2012 roku
166 27.08.2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
167 31.08.2012 w sprawie przeniesienia i powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
168 31.08.2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
169 11.09.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego (pomostowego)
170 11.09.2012 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowc''
171 12.09.2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie gminy Ciechanowiec
172 13.09.2012 w sprawie powołania komisji do przeglądu i odbioru gwarancyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,, Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu"
173 18.09.2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
174 18.09.2012 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
175 25.09.2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
176 28.09.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
177 05.10.2012 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
178 31.10.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
179 14.11.2012 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec 2013-2022
180 14.11.2012 w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok
181 20.11.2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
182 22.11.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
183 27.11.2012 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym
184 29.11.2012 w sprawie przeniesienia i powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych ,, FARE" w Ciechanowcu
185 29.11.2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
186 29.11.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej
187 05.12.2012 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
188 05.12.2012 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
189 07.12.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu w Ciechanowcu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
190 07.12.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
191 14.12.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
192 14.12.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej
193 17.12.2012 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,, Rekultywacja składowiska odpadów niż niebezpieczne i obojętne w miesjcowości Nowodwory, Gmina Ciechanowiec"
194 31.12.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2022
195 03.01.2013 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
196 03.01.2013 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
197 07.01.2013 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2013 rok
198 07.01.2013 w sprawie przekazania i rozliczania dotacji udzielonej na I półrocze 2013 roku Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
199 07.01.2013 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań
200 08.01.2013 w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną
201 21.01.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej
202 31.01.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
203 04.02.2013 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym na koszt Gminy Ciechanowiec 
204 11.02.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2013 roku
205 11.02.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku
206 11.02.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej , turystyki i ekologii w 2013 roku
207 11.02.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realiacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku
208 14.02.2013 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
209 05.03.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
210 05.03.2013 w sprawie powołania komisji konkursowej
211 05.03.2013 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze opowszechniania kultury fizycznej, turystyki i ekologii w 2013 roku
212 05.03.2013 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2013 roku
213 05.03.2013 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
214 06.03.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej
215 14.03.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
216 14.03.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
217 15.03.2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku
218 15.03.2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku
219 29.03.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2013-2022
220 03.04.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku
221 03.04.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku
222 03.04.2013 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanowiec przy ulicy Plac 3 Maja
223 05.04.2013 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
224 16.04.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
225 19.04.2013 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód po powodzi w gminie Ciechanowiec  
226 29.04.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
227 06.05.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Miejskiego Portalu Internetowego www.ciechanowiec.pl
228 06.05.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych
229 06.05.2013 w sprawie powołania komisji konkursowej
230 07.05.2013 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
231 10.05.2013 w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za 2012 rok
232 13.05.2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku
233 13.05.2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku
234 24.05.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej
235 31.05.2013 w sprawie przeniesiania i powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych ,,FARE" w Ciechanowcu
236 31.05.2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
237 03.06.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej
238 03.06.2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
239 07.06.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej
240 11.06.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej  
241 21.06.2013 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
242 21.06.2013 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
243 27.06.2013 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ciechanowiec
244 28.06.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
245 28.06.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2013 – 2022
246 31.07.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
247 05.08.2013 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2013 roku
248 12.08.2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczeszczających do szkół na terenie gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2013/2014 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - ,, Wyprawka szkolna''
249 16.08.2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
250 27.08.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
251 27.08.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
252 12.09.2013 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,, Przebudowa i remont ulic : Glinki, Wiatraczna i Pińczowska w Ciechanowcu".
253 18.09.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
254 18.09.2013 w sprawie określenia sposobu realizaji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
255 25.09.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
256 30.09.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
257 08.10.2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
258 15.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej
259 22.10.2013 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
260 23.10.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
261 30.10.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
262 12.11.2013 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
263 12.11.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum im.Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
264 15.11.2013 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2014-2023
265 15.11.2013 w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok
266 19.11.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec  w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku
267 19.11.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku
268 19.11.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku
269 19.11.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku
270 19.11.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku
271 19.11.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
272 28.11.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2013-2022
273 05.12.2013 w sprawie powołania komisji do przeglądu i odbioru gwarancyjnego nw.zadań inwestycyjnych
274 05.12.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej
275 10.12.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
276 10.12.2013 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
277 11.12.2013 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku
278 11.12.2013 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku
279 11.12.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych
280 11.12.2013 w sprawie powołania komisji konkursowej
281 11.12.2013 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu”
282 13.12.2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku
283 13.12.2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku
284 13.12.2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku
285 13.12.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
286 19.12.2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej
287 19.12.2013 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.,, Remont kotłowni z układem pomp ciepła i kolektorów słonecznych w Gimnazjim w Ciechanowcu"
288 31.12.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Progonozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2013-2022
289 08.01.2014 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2014 rok
290 08.01.2014 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań
291 10.01.2014 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
292 13.01.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku
293 13.01.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku
294 13.01.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku
295 13.01.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku
296 24.01.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
297 03.02.2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechanowiec przy ulicy Mickiewicza
298 04.02.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
299 12.02.2014 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku
300 12.02.2014 w sferze wprowadzenia Regulaminu prac komisji konkursowych
301 12.02.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej
302 12.02.2014 w sprawie określenia formy przekazywania przez kierowników podległych jednostek sprawozdań do jednostki samorządu terytorialnego
303 19.02.2014 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku 
304 19.02.2014 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku
305 19.02.2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku
306 07.03.2014 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
307 19.03.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
308 21.03.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
309 24.03.2014 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
310 31.03.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
311 31.03.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2014-2023
312 24.04.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku
313 24.04.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku
314 24.04.2014 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
315 24.04.2014 w sprawie miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
316 28.04.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
317 28.04.2014 w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za 2013 rok
318 05.05.2014 w sprawie wskazania osób do obwodowych komisji wyborczych
319 05.05.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
320 06.05.2014 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
321 22.05.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych
322 22.05.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej
323 22.05.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej
324 23.05.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
325 27.05.2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 rok
326 27.05.2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku
327 30.05.2014 w sprawie przeniesienia i powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych ,,FARE" w Ciechanowcu
328 30.05.2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
329 03.06.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
330 11.06.2014 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
331 11.06.2014 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
332 25.06.2014 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
333 30.06.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
334 30.06.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2014 – 2023
335 30.06.2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
336 04.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej
337 23.07.2014 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
338 28.07.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
339 30.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej
340 30.07.2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym
341 30.07.2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Ciechanowcu
342 31.07.2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
343 31.07.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
344 06.08.2014 w sprawie przeznaczenia do wynajmu części nieruchomości położonej we wsi Pobikry, gmina Ciechanowiec stanowiącej mienie gminne
345 12.08.2014 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2014 roku
346 25.08.2014 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
347 26.08.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
348 27.08.2014 w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej
349 28.08.2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,, Odbudowa mostu na rzece Kukawka w km rob. 0+456 w ciągu drogi gminnej Nr 108860B prowadzącej do wsi Kułaki"
350 01.09.2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofiansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczeszczających do szkół na terenie gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - ,,Wyprawka szkolna"
351 01.09.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej
352 09.09.2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej
353 18.09.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
354 19.09.2014 w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu
355 23.09.2014 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
356 23.09.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej
357 30.09.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2014-2023
358 09.10.2014 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
359 13.10.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
360 13.10.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej
361 13.10.2014 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
362 14.10.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej
363 14.10.2014 w sprawie miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
364 16.10.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
365 20.10.2014 w sprawie wskazania osób do składu obwodowych komisji wyborczych
366 22.10.2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu
367 24.10.2014

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec-część I, obejmujące przebudowę drogi gminnej Nr 108864B Kobusy - Radziszewo Stare na odcinku w km 1+878 - 2+289, o łącznej długości 0,411km"

368 14.11.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku
369 14.11.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku
370 14.11.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2015 roku
371 14.11.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursy ofert nw wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku
372 14.11.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu
373 14.11.2014 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2015 - 2030
374 14.11.2014 w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok
375 25.11.2014 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
376 26.11.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Roszkowska

Wprowadzający: Agnieszka Roszkowska

Data wprowadzenia: 2010-12-07

Data modyfikacji: 2015-07-09

Opublikował: Agnieszka Roszkowska

Data publikacji: 2010-12-07