Zarządzenia Burmistrza - VII kadencja

 

Zarządzenia Burmistrza jako organu wykonawczego gminy

Nr

Data 
wydania

w sprawie
1/14
02.12.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej                                                                                                       

2/14
03.12.2014
3/14 03.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej
4/14 03.12.2014 w sprawie powołania i składu zespołu Interdyscyplinarnego
5/14 03.12.2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,, Remont drogi gminnej Nr 108869B relacji Łempice wieś w km 0+823- 0+900;0+225-0+400''.
6/14 08.12.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
7/14 08.12.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
8/14 08.12.2014 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku
9/14 10.12.2014 w sprawie rozpatrzenia wniosków, które zostały złożone do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ciechanowiec
10/14 12.12.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej
11/14 12.12.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej
12/14 12.12.2014 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku
13/14 16.12.2014 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2015 roku
14/14 16.12.2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku
15/14 18.12.2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu
16/14 30.12.2014 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
17/14 31.12.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
18/14 31.12.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2014-2023
19/15 07.01.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
20/15 07.01.2015 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Ciechanowiec sporządzonego na lata 2015-2017
21/15 13.01.2015 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań
22/15 13.01.2015 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2015 rok
23/15 29.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku
24/15 29.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku
25/15 29.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2015 roku
26/15 29.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku
27/15 02.02.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej
28/15 03.02.2015 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
29/15 10.02.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
30/15 19.02.2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
31/15 24.02.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych do oceny ofert  złożonych w otwartych konkursach w sferze zadań w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
32/15 24.02.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w otwartych konkursach w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
33/15 11.03.2015 w sprawie ogłaszania wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku
34/15 11.03.2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku
35/15 11.03.2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2015 roku
36/15 11.03.2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku
37/15 16.03.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
38/15 17.03.2015 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
39/15 20.03.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
40/15 23.03.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
41/15 30.03.2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
42/15 31.03.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
43/15 31.03.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2015-2030.
44/15 09.04.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
45/15 10.04.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
46/15 13.04.2015 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
47/15 13.04.2015 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego grupy 99 instalacji solarnych przewidzianych do realizacji w terminie do 10 kwietnia 2015 r. zadania inwestycyjnego pod nazwą ,, Dostawa i montaż zestawów płaskich kolektorów słonecznychw ramach realizacji projektu:,, Ciepło słoneczne - ciepło użyteczne" instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych w gminie Ciechanowiec
48/15 17.04.2015 w sprawie wskazania osób do składu obwodowych komisij wyborczych
49/15 20.04.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
50/15 30.04.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
51/15 06.05.2015 w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za 2014 r.
52/15 08.05.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
53/15 11.05.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
54/15 20.05.2015 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
55/15 21.05.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
56/15 28.05.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
57/15 01.06.2015 w sprawie przeniesienia i powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
58/15 01.06.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
59/15 02.06.2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
60/15 18.06.2015 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Drohickiej w Ciechanowcu"
61/15 24.06.2015 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą ,,Remont odcinka drogi gminnej dojazdowej nr geod. 180 we wsi Winna-Chroły w km :0+000 - 0+036".
62/15 30.06.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
63/15 30.06.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2015-2030
64/15 30.06.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej
65/15 20.07.2015 w sprawie powolania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej wskutek zdarzeń o charakterze losowym
66/15 24.07.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
67/15 24.07.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
68/15 24.07.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
69/15 10.08.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
70/15 10.08.2015 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2015 roku
71/15 11.08.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
72/15 11.08.2015 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
73/15 12.08.2015 w sprawie wskazania osób do składu obwodowych komisji ds. referendum
74/15 13.08.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum
75/15 19.08.2015 w sprawie powołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
76/15 28.08.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”
77/15 02.09.2015 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
78/15 04.09.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
79/15 16.09.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
80/15 18.09.2015 w sprawie sprzedaży dwóch autobusów szkolnych i powołania Komisji Przetargowej
81/15 18.09.2015 w sprawie miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
82/15 22.09.2015 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
83/15 30.09.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
84/15 30.09.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2015 – 2030
85/15 01.10.2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
86/15 02.10.2015 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
87/15 02.10.2015 w sprawie wskazania osób do składu obwodowych komisji wyborczych
88/15 05.10.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
89/15 06.10.2015 w sprawie sprzedaży dwóch autobusów szkolnych i powołania Komisji Przetargowej
90/15 07.10.2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
91/15 13.10.2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych
92/15 20.10.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
93/15 30.10.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
94/15 04.11.2015 w sprawie sprzedaży dwóch autobusów szkolnych i powołania Komisji Przetargowej
95/15 06.11.2015 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
96/15 12.11.2015 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016 - 2030
97/15 12.11.2015 w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok
98/15 16.11.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
99/15 04.12.2015 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Integracja dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Ciechanowiec”
100/15 11.12.2015 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
101/15 16.12.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
102/15 31.12.2015 w sprawie przeniesienia na stanowisko Dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych "FARE" w Ciechanowcu
103/15 31.12.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
104/16 08.01.2016 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
105/16 25.01.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2016 roku
106/16 25.01.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
107/16 25.01.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku
108/16 25.01.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 roku
109/16 25.01.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku
110/16 26.01.2016 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2016 rok
111/16 26.01.2016 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań
112/16 27.01.2016 w sprawie powołania  dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu
113/16 29.01.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
114/16 01.02.2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu
115/16 05.02.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
116/16 09.02.2016 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
117/16 09.02.2016 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
118/16 12.02.2016 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowcu
119/16 16.02.2016 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
120/16 22.02.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Ciechanowiec jest organem prowadzącym
121/16 29.02.2016 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
122/16 29.02.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach w 2016 roku
123/16 29.02.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach na wspieranie realizacji zadań w 2016 roku
124/16 29.02.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach na wspieranie realizacji zadań w 2016 roku
125/16 08.03.2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku
126/16 08.03.2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2016 roku
127/16 08.03.2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
128/16 08.03.2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 roku
129/16 08.03.2016 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku
130/16 08.03.2016 w sprawie: wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
131/16 21.03.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
132/16 30.03.2016 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
133/16 31.03.2016 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz Województwa Podlaskiego
134/16 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
135/16 31.03.2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016 – 2030
136/16 05.04.2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
137/16 07.04.2016 zmieniające Zarządzenie Nr 118/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowcu
138/16 29.04.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
139/16 29.04.2016 w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za 2015 rok
140/16 04.05.2016 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Przybyszyn
141/16 05.05.2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
142/16 09.05.2016 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
143/16 16.05.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej
144/16 23.05.2016 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Wojtkowice-Dady
145/16 31.05.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
146/16 28.06.2016 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
147/16 30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
148/16 30.06.2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016 – 2030
149/16 29.07.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
150/16 03.08.2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2016 roku
151/16 04.08.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
152/16 18.08.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu
153/16 29.08.2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu
154/16 31.08.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
155/16 31.08.2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”
156/16 08.09.2016 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
157/16 14.09.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
158/16 19.09.2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
159/16 21.09.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu
160/16 30.09.2016 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare"
161/16 30.09.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
162/16 30.09.2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016 – 2030
163/16 30.09.2016 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
164/16 05.10.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej d.s. dokonania oceny wniosków i wyrażania opinii dotyczącej otwartych konkursów na realizację celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Ciechanowiec
165/16 05.10.2016 w sprawie powołania Dyrektora Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu
166/16 20.10.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
167/16 21.10.2016 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Strefowa przepompownia wodociągowa w m. Czaje-Wólka wraz z siecią wodociągową i przyłączami infrastruktury technicznej”
168/16 21.10.2016 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
169/16 02.11.2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
170/16 15.11.2016 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 - 2030
171/16 15.11.2016 w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok
172/16 30.11.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
173/16 30.11.2016 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
174/16 14.12.2016 w sprawie: zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Ciechanowiec i jej jednostkach organizacyjnych
175/16 29.12.2016 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
176/16 30.12.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
177/16 30.12.2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016 – 2030
178/17 09.01.2017 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2017 rok
179/17 09.01.2017 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań
180/17 09.01.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
181/17 12.01.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
182/17 24.01.2017 w sprawie rozpatrzenia uwag, które zostały złożone do wyłożonego do wglądu publicznego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec
183/17 31.01.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
184/17 02.02.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej
185/17 06.02.2017 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
186/17 22.02.2017 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
187/17 07.03.2017 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
188/17 09.03.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
189/17 09.03.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
190/17 10.03.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
191/17 14.03.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2017 roku
192/17 14.03.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku
193/17 14.03.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2017 roku
194/17 14.03.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku
195/17 28.03.2017 w sprawie rozpatrzenia uwag, które zostały złożone do powtórnie wyłożonego do wglądu publicznego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec
196/17 31.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
197/17 31.03.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 – 2030
198/17 31.03.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Ciechanowiec jest organem prowadzącym
199/17 31.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
200/17 07.04.2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku
201/17 07.04.2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2017 roku
202/17 10.04.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych do oceny ofert  złożonych w otwartych konkursach w 2017 roku
203/17 10.04.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w otwartych konkursach na wspieranie realizacji zadań w 2017 roku
204/17 12.04.2017 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
205/17 19.04.2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2017 roku
206/17 19.04.2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku
207/17 26.04.2017 w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za 2016 rok
208/17 26.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
209/17 28.04.2017 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
210/17 10.05.2017 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu
211/17 10.05.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Łempicach
212/17 25.05.2017 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
213/17 26.05.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola w Ciechanowcu
214/17 01.06.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łempicach
215/17 12.06.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
216/17 14.06.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Ciechanowcu
217/17 20.06.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Dokończenie budowy ulic Wierzbowej w Ciechanowcu"
218/17 29.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
219/17 03.07.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Łempicach
220/17 03.07.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola w Ciechanowcu
221/17 06.07.2017 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
222/17 06.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej
223/17 07.07.2017 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
224/17 07.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej
225/17 31.07.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
226/17 31.07.2017 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
227/17 08.08.2017 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 29A, 18-230 Ciechanowiec
228/17 08.08.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Ciechanowcu,ul. Mickiewicza 29A, 18-230 Ciechanowiec
229/17 10.08.2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2017 roku
230/17 11.08.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łempicach, Łempice 13A, 18-230 Ciechanowiec
231/17 11.08.2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”
232/17 22.08.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej
233/17 30.08.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej
234/17 14.09.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
235/17 26.09.2017 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
236/17 29.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
237/17 29.09.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 – 2030
238/17 03.10.2017 w sprawie rozpatrzenia wniosków, które zostały złożone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej
239/17 10.10.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego i końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu”
240/17 10.10.2017 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
241/17 30.10.2017 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
242/17 31.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
243/17 31.10.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 – 2030
244/17 14.11.2017 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2018 - 2030
245/17 14.11.2017 w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok
246/17 28.11.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
247/17 28.11.2017 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego i końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Wykonanie odwodnienia drogowego w ciągu drogi nr 108870B w miejscowości Radziszewo Sieńczuch od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+249,00”.
248/17 05.12.2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2018 roku

249/17 07.12.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

250/17 07.12.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
251/17 11.12.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej
252/17 14.12.2017 w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2018 roku
253/17 14.12.2017 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
254/17 29.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
255/17 29.12.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 – 2030
256/18 08.01.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej
257/18 09.01.2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2018 rok
258/18 09.01.2018 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań
259/18 12.01.2018 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
260/18 19.01.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
261/18 25.01.2018 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu
262/17 26.01.2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Ciechanowiec jest organem prowadzącym
263/18 08.02.2018 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Ciechanowiec sporządzonego na lata 2018-2020
264/18 12.02.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym
265/18 19.02.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2018 roku

266/18 19.02.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

267/18 19.02.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku

268/18 19.02.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku

269/18 26.02.2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej

270/18 08.03.2018

w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu

271/18 19.03.2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych do oceny ofert  złożonych w otwartych konkursach w 2018 roku

272/18 19.03.2018

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2018 roku

273/18 19.03.2018

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku

274/18 20.03.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku

275/18 20.03.2018

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

276/18 20.03.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku

277/18 20.03.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy  Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2018 roku

278/18 20.03.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach na wspieranie realizacji zadań w 2018 roku

279/18 27.03.2018

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

280/18 27.03.2018

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

281/18 27.03.2018

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku

282/18 30.03.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

283/18 04.04.2018

w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu

284/18 17.04.2018

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2018 roku

285/18 17.04.2018

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku

286/18 17.04.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań w 2018 roku

287/18 23.04.2018

w sprawie przyjęcia Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2012-2016

288/18 23.04.2018

w sprawie przyjęcia Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciechanowiec za 2017 rok

289/18 24.04.2018

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w 2018 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony  dziedzictwa przyrodniczego ogłoszonego 20 marca 2018 roku

290/18 25.04.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

291/18 25.04.2018

w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za 2017 rok

292/18 25.04.2018

 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

293/18 25.04.2018

w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu

294/18 30.04.2018

w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej

295/18 15.05.2018

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

296/18 28.05.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

297/18 30.05.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

298/18 29.06.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

299/18 29.06.2018

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2018 – 2030

300/18 29.06.2018

w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej

301/18 16.07.2018

w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu

302/18 16.07.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

303/18 31.07.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

304/18 08.08.2018

w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu

305/18 14.08.2018

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej

306/18 14.08.2018

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej

307/18 14.08.2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

308/18 14.08.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu w Ciechanowcu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
309/18 14.08.2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu w Ciechanowcu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

310/18 20.08.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

311/18 22.08.2018

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Ciechanowiec na rok 2018 r.

312/18 24.08.2018

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2018 roku

313/18 31.08.2018

w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Ciechanowiec i jej jednostkach oraz zakładzie  budżetowym

314/18 26.09.2018

w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu

315/18 27.09.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

316/18 27.09.2018

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2018 – 2030

317/18 27.09.2018

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Tworkowice” i „Przebudowa drogi dojazdowej do pól relacji Kobusy – Radziszewo Stare”

318/18 27.09.2018

w sprawie miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

319/18 18.10.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

320/18 19.10.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

321/18 25.10.2018

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”

322/18 29.10.2018

w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanowiec na rok szkolny 2018/2019

323/18 31.10.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

324/18 06.11.2018

w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu

325/18 06.11.2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia pozostawionego na terenie przyległym i w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Malec

326/18 15.11.2018

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2019 - 2030

327/18 15.11.2018

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

328/18 16.11.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Kondraciuk

Data wytworzenia: 2017-07-03

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2014-12-04

Data modyfikacji: 2018-11-19

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2014-12-04