W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje:

Archiwum:
Zakres działania i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum zakłądowym w Urzędzie Miejskim określa "Instrukcja" stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 2/04 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2004 r. Archiwum prowadzi Referat Organizacyjny, który przejmuje dokumentację od Referatów, prowadzi jej ewidęcje, brakowanie, przekazuje materiały archiwalne kat. A do Archiwum Państwowego oraz udostępnia dokumentację.
Oprócz własnej dokumentacji w archiwum znajdują się akta zlikwidowanych jednostek:
  1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu
  2. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pobikrach
  3. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Winnej Chroły
  4. Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Ciechanowcu z siedzibą w Gródku.
Zaświadczenia dotyczące przebiegu zatrudnienia lub wysokości wynagrodzeń są wydawane na podstawie wniesionego na adres urzędu podania.

(dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 101, poz. 926) i innych ustaw)

 

  Ewidencja kont podatników

  Ewidencja tytułów wykonawczych zobowiązań pieniężnych

  Ewidencja upomnień zobowiązań pieniężnych

  Ewidencja podatników

  Ewidencja druków ścisłego zarachowania

  Rejestr wydanych zaświadczeń (o stanie majątkowym)

  Rejestr wydanych zaświadczeń (o niezaleganiu w podatkach)

  Rejestr wydanych decyzji (umorzenia zaległości podatkowych)

  Rejestr wydanych decyzji (odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych)

  Rejestr wydanych decyzji (ulgi żołnierskie)

  Rejestr wydanych decyzji (w sprawie udzielenia ulgi kupna)

  Rejestr wydanych decyzji (w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej)

  Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie

  Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości

  Ewidencja wyciętych drzew i krzewów

  Rejestr wydanych zezwoleń alkoholowych

  Ewidencja działalności gospodarczej

  Wykaz gruntów gminy Ciechanowiec

  Wykaz gruntów miasta Ciechanowiec

  Rejestr użytkowania wieczystego i opłat

  Wykaz działek w użytkowaniu wieczystym

  Rejestr dzierżawców działek

  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Rejestr ewidencji ludności

  Rejestr dowodów osobistych

  Rejestr skarg i wniosków

  Rejestr zarządzeń Burmistrza

  Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

  Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Miejskiej

  Rejestr wniosków i interpelacji radnych

  Rejestr uchwał Rady Miejskiej

  Rejestr instytucji kultury

  Rejestr przesyłek specjalnego rodzaju

  Dziennik korespondencji

  Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Zacharewicz

Wprowadzający: Marek Zacharewicz

Data wprowadzenia: 2006-09-22

Modyfikujący: Marek Zacharewicz

Data modyfikacji: 2006-11-22

Opublikował: Marek Zacharewicz

Data publikacji: 2006-09-22