Kontrole zewnętrzne:

w roku 2005

Protokół z kontroli realizacji zadań nałożonych ustawą z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Protokół z kontroli zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Protokół z kontroli archiwum zakładowego.

w roku 2006

Protokół z kontroli zadań określonych ustawą z dnia 29 września 1986 roku - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku Nr 161, poz 1688).

Zalecenia pokontrolne

Odpowiedź Burmistrza na protokół

Protokół z kontroli przestrzegania przepisów prawa dotyczących udostępniania informacji publicznej, zapewnienia jawności działania organów gminy oraz przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych.

Zalecenia pokontrolne

Odpowiedź Burmistrza na protokół

w roku 2007

Raport z audytu zewnętrznego Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu

 

Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w dniu 1 października 2007r .

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź Burmistrza na wystąpienie pokontrolne

 

Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w dniach 21-22 listopada 2007r.

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź Burmistrza na wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź Burmistrza na wystąpienie pokontrolne cz. 2

 

Protokół kompleksowej kontroli gospodarki Gminy Ciechanowiec przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

część I-ok.6 mb

część II- ok 7 mb

część III-ok 7 mb

część IV-ok.6 mb

część V- ok.4 mb

część VI-ok. 7 mb

 Wystąpienie pokontrolne

 Odpowiedź Burmistrza na wystąpienie pokontrolne

 w roku 2008

Sprawozdnie z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2008 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ciechanwocu.

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu państwa w 2008 r. na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokością.

Dokumentacja przebiegu kontroli w instytucji z dnia 2008-11-17 - Realizacja powierzonego Gminie Ciechanowiec obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 Dokumentacja przebiegu kontroli w instytucji z dnia 2008-06-26 - Organizacja i sposób przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego

 

 w roku 2011

 Protokół kompleksowej kontroli finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

część I

część II

część III

Zalecenia pokontrolne

Odpowiedź Burmistrza w sprawie zaleceń pokontrolnych

Załączniki:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

część I

część II

część III

Zarządzenie nr 102 Burmistrza Ciechanowca z dnia 19 grudnia 2011 roku

 

w roku 2012

Wystąpienie pokontrolne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 19 kwietnia 2012 roku

Odpowiedź Burmistrza w sprawie zaleceń pokontrolnych

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu


 

Kontrole wewnętrzne:

w roku 2007

Protokół z kontroli działalności Burmistrza Ciechanowca w 2006r. przeprowadzonej w dniach od 29 lutego 2007r. do 30 czerwca 2007r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Roszkowska

Wprowadzający: Agnieszka Roszkowska

Data wprowadzenia: 2006-10-04

Modyfikujący: Agnieszka Roszkowska

Data modyfikacji: 2012-07-31

Opublikował: Agnieszka Roszkowska

Data publikacji: 2006-10-04