Obwieszczenia 2019

Lp.

Numer sprawy

Data

Obwieszczenia

1.

RI.6733.17.2018

17.01.2019 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej SN, na terenie działek oznaczonych nr geod. 825, 512/1, 512/2, 512/3, 511, 513, 806, 434, 433, 432, 431, 422, 804, 808, 810, położonych w obrębie Antonin, gm. Ciechanowiec, oznaczonych nr geod. 636, 595, 596, 642, 611/1, 611/6, 611/4, 612, 613, 614, 615, położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec oraz oznaczonych nr geod. 976, 977, 978, 979, 983, 981, 925, 895/5, 895/6, 896, 894, 882, 3056/3, 3038/4, 3039, 3040, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.

[pobierz]

2. RI.6220.23.2018 23.01.2019 r.

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działkach 30543 oraz 30577 w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi

[pobierz]

3.

RI.6720.1.2018

06.02.2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec w zakresie wprowadzenia udokumentowanego złoża kopaliny o nazwie „Nowodwory II”

[pobierz]

4.

RI.6220.8.2017

08.02.2019 r.

o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690"

[pobierz]

5.

RI.6733.17.2018

11.02.2019 r.

o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej SN, na terenie działek oznaczonych nr geod. 825, 512/1, 512/2, 512/3, 511, 513, 806, 434, 433, 432, 431, 422, 804, 808, 810, położonych w obrębie Antonin, gm. Ciechanowiec, oznaczonych nr geod. 636, 595, 596, 642, 611/1, 611/6, 611/4, 612, 613, 614, 615, położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec oraz oznaczonych nr geod. 976, 977, 978, 979, 983, 981, 925, 895/5, 895/6, 896, 894, 882, 3056/3, 3038/4, 3039, 3040, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.

[pobierz]

6.

RI.6733.1.2019

27.02.2019 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych i obiektów architektonicznych, na terenie działek oznaczonych nr geod 1970, 1971/5, 1969/4, 1969/5 położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

7.

RI.6733.20.2018

01.03.2019 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowie złącza kablowego nN 0,4 kV, oraz przebudowie złącza kablowego nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 1972, 2220/2, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

8.

RI.6733.17.2018

14.03.2019 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego budowa linii kablowej SN, na terenie działek oznaczonych nr geod. 825, 512/1, 512/2, 512/3, 511, 513, 806, 434, 433, 432, 431, 422, 804, 808, 810, położonych w obrębie Antonin, gm. Ciechanowiec, oznaczonych nr geod. 636, 595, 596, 642, 611/1, 611/6, 611/4, 612, 613, 614, 615, położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec oraz oznaczonych nr geod. 976, 977, 978, 979, 983, 981, 925, 895/5, 895/6, 896, 894, 882, 3056/3, 3038/4, 3039, 3040, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

9.

RI.6733.2.2019

25.03.2019 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek oznaczonych nr geod 2331, 2578, 2636, 2635, 2701, 2789/1, 2588, 2581 położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

10.

RI.6733.3.2019

28.03.2019 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budynku usługowego na potrzeby Ciechanowieckiego Inkubatora Przedsiębiorczości na terenie działek oznaczonych nr geod 2869, 2870, 2857 położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

11.

RI.6733.17.2018

05.04.2019 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej SN, na terenie działek oznaczonych nr geod. 825, 512/1, 512/2, 512/3, 511, 513, 806, 434, 433, 432, 431, 422, 804, 808, 810, położonych w obrębie Antonin, gm. Ciechanowiec, oznaczonych nr geod. 636, 595, 596, 642, 611/1, 611/6, 611/4, 612, 613, 614, 615, położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec oraz oznaczonych nr geod. 976, 977, 978, 979, 983, 981, 925, 895/5, 895/6, 896, 894, 882, 3056/3, 3038/4, 3039, 3040, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.

[pobierz]

12.

RI.6733.2.2019

08.05.2019 r.

o możliwości zapoznania się z postanowieniem uzyskanym w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy ul. Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych nr geod 2331, 2578, 2636, 2635, 2701, 2789/1, 2588, 2581 położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

13.

RI.6733.1.2019

17.05.2019 r.

o możliwości zapoznania się z postanowieniem uzyskanym w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie inwestycji dotyczącej budowy i przebudowy ciągów komunikacyjnych i obiektów architektonicznych, na terenie działek oznaczonych nr geod 1970, 1971/5, 1969/4, 1969/5 położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]
14.

RI.6733.4.2018

21.05.2019 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy w jednym wykopie dwóch odcinków linii kablowych SN-15kV na działkach 1180, 1193/4, 1175 oraz przyłącza energetycznego w postaci odcinków linii napowietrznej SN-15kV i słupów energetycznych SN na działce 1175, w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

15.

RI.6733.2.2019

22.05.2019 r.

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych nr geod 2331, 2578, 2636, 2635, 2701, 2789/1, 2588, 2581 położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

16.

RI.6733.3.2019

24.05.2019 r.

o postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego na potrzeby Ciechanowieckiego Inkubatora Przedsiębiorczości na terenie działek oznaczonych nr geod 2869, 2870, 2857 położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

17.

RI.6733.3.2019

29.05.2019 r.

o wydaniu decyzji ustalajšcej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajšcej na budowie budynku usługowego na potrzeby Ciechanowieckiego Inkubatora Przedsiębiorczoœci na terenie działek oznaczonych nr geod 2869, 2870, 2857 położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

18.

RI.6733.1.2019

29.05.2019 r.

o wydaniu decyzji ustalajšcej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczšcej budowy i przebudowy cišgów komunikacyjnych i obiektów architektonicznych, na terenie działek oznaczonych nr geod 1970, 1971/5, 1969/4, 1969/5 położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

19.

RI.6733.7.2019

30.09.2019 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji dotyczšcej przebudowy drogi Powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000,00 do km 1+000,00 oraz drogi Nr 2095B na odcinku Ciechanowiec - Tworkowice w lok. 1+000,00 – 2+980,00, na działkach oznaczonych nr geod. 64, 129, 63/1, 62/1 położonych w obrębie Dšbczyn oraz działce oznaczonej nr geod. 511, położonej w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec

[pobierz]

20.

RI.6733.10.2019

13.11.2019 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 82, 83, 84, 36, 35, 75, 33, 79/7 położonych w obrębie Kobusy, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

21.

RI.6733.8.2019

21.11.2019 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno-kulturalne w Ciechanowcu”, na terenie działki oznaczonej nr geod 2879/1 położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.

[pobierz]

22.

RI.6733.7.2019

27.11.2019 r.

o postanowieniu i zakońćzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000,00 do km 1+000,00 oraz drogi Nr 2095B na odcinku Ciechanowiec - Tworkowice w lok. 1+000,00 – 2+980,00, na działkach oznaczonych nr geod. 64, 129, 63/1, 62/1 położonych w obrębie Dąbczyn oraz działce oznaczonej nr geod. 511, położonej w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

23.

RI.6733.11.2019

04.12.2019 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej przebudowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 495/1, 495/2 położonych w obrębie Nowodwory, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Bartłomiej Nasiadka

Data wytworzenia: 2019-01-17

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Modyfikujący: Michał Chojnowski

Data modyfikacji: 2019-12-04

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2019-01-17