Lp.
Numer sprawy
Data
Obwieszczenia
1.
RI.6733.8.2015
13.01.2016r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej i podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej, na terenie działek oznaczonych nr geod. 367, 370, 357/1, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408/1, 408/3, 408/4, 540, 422/5, 422/7, 422/4, 425, 426/3, 426/4, 342/2, 342/1, 343, 209/3, 208, położonych w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
2.
RI.6733.3.2016
10.02.2016r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy strefowej przepompowni wodociągowej w m. Czaje (gm. Ciechanowiec) wraz z siecią wodociągową i przyłączami infrastruktury technicznej, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 145, 147, 329, położonych w obrębie Czaje-Wólka, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
3.
RI.6733.2.2016
19.02.2016r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci energetycznej napowietrzno-kablowej 15kV, budowy sieci energetycznej kablowej 0,4kV, budowy kontenerowej stacji transformatorowej, budowy złączy kablowych ZK-SN, na terenie działek oznaczonych nr geod. 882, 861, 894, 905, 920, 925, 1011, 1048 (obręb Ciechanowiec); 282, 300, 112/1, 109, 298, 94/1, 95, 302, 48 (obręb Antonin); 57, 340, 97, 129, 171/1, 171/3, 259 (obręb Bujenka); 122, 337/1, 336, 252, 199/2, 333, 337/2, 157 (obręb Koce-Basie); 236 (obręb Koce-Piskuły); 168/2, 500, 429, 438, 508, 448/3, 448/1, 448/2, 428, 411, 412, 413, 414, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419 (obręb Koce-Schaby), gm. Ciechanowiec. [pobierz]
4.
RI.6733.3.2016
01.04.2016r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy strefowej przepompowni wodociągowej w m. Czaje (gm. Ciechanowiec) wraz z siecią wodociągową i przyłączami infrastruktury technicznej, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 145, 147, 329, położonych w obrębie Czaje-Wólka, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
5.
RI.6733.8.2015
15.04.2016r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej i podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej, na terenie działek oznaczonych nr geod. 367, 370, 357/1, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408/1, 408/3, 408/4, 540, 422/5, 422/7, 422/4, 425, 426/3, 426/4, 342/2, 342/1, 343, 209/3, 208, położonych w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec [pobierz]
6.
RI.6733.2.2016
06.05.2016r.
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci energetycznej napowietrzno-kablowej 15kV, budowy sieci energetycznej kablowej 0,4kV, budowy kontenerowej stacji transformatorowej, budowy złączy kablowych ZK-SN, na terenie działek oznaczonych nr geod. 882, 861, 894, 905, 920, 925, 1011, 1048 (obręb Ciechanowiec); 282, 300, 112/1, 109, 298, 94/1, 95, 302, 48 (obręb Antonin); 57, 340, 97, 129, 171/1, 171/3, 259 (obręb Bujenka); 122, 337/1, 336, 252, 199/2, 333, 337/2, 157 (obręb Koce-Basie); 236 (obręb Koce-Piskuły); 168/2, 500, 429, 438, 508, 448/3, 448/1, 448/2, 428, 411, 412, 413, 414, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419 (obręb Koce-Schaby), gm. Ciechanowiec. [pobierz]
7.
RI.6733.4.2016
16.05.2016r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kładki nad stawem wraz z przebudową istniejącej estrady w amfiteatrze Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 1753/2, 1754, 200, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
8. RI.6733.4.2016 06.07.2016r.
o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kładki nad stawem wraz z przebudową istniejącej estrady w amfiteatrze Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 1753/2, 1754, 200, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
9. RI.6733.7.2016 12.07.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku kina na budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2200, 2198, 2190, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
10. RI.6733.6.2016 22.07.2016r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1725B Pobikry – Żery w lok. rob. 0+000 – 0+830,00, na terenie działek oznaczonych nr geod. 636, 637, 662/12, 624, położonych w obrębie Pobikry, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
11.
RI.6733.8.2016 09.08.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rewaloryzacji zabytkowego parku przy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, na terenie działek oznaczonych nr geod. 1753/2, 1754, 1755, 1756, 200, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
12. RI.6733.9.2016 12.08.2016r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku garażowo-gospodarczego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na potrzeby socjalno-biurowe Terenowego Oddziału Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, na terenie działki oznaczonej nr geod. 3055/1, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.[pobierz]
13. RI.6733.10.2016 23.08.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia wraz z złączami kablowo-pomiarowymi oraz kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działek oznaczonych nr geod. 749/1, 2830, 2789/2, 2788/2, 2791/3, 2701, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
14. RI.6733.7.2016 23.08.2016r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku kina na budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2200, 2198, 2190, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
15. RI.6733.6.2016 01.09.2016r. o możliwości zapoznania się z postanowieniami uzyskanymi w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na etapie prowadzonego postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, z siedzibą przy ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, dla inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1725B Pobikry – Żery w lok. rob. 0+000 – 0+830,00, na terenie działek oznaczonych nr geod. 636, 637, 662/12, 624, położonych w obrębie Pobikry, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
16. RI.6733.11.2016 08.09.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2972, 2940/8, 3057/5, 3057/6, 3057/7, 3054/3, 3056/3, 3051/1, 3051/2, 3045/1, 3035/9, 3046, 3052/7, 3053/2, 3053/1, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
17. RI.6733.6.2016 27.09.2016r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1725B Pobikry – Żery w lok. rob. 0+000 – 0+830,00, na terenie działek oznaczonych nr geod. 636, 637, 662/12, 624, położonych w obrębie Pobikry, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
18. RI.6733.9.2016 28.09.2016r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku garażowo-gospodarczego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na potrzeby socjalno-biurowe Terenowego Oddziału Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, na terenie działki oznaczonej nr geod. 3055/1, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
19. RI.6733.8.2016 05.10.2016r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rewaloryzacji zabytkowego parku przy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, na terenie działek oznaczonych nr geod. 1753/2, 1754, 1755, 1756, 200, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
20. RI.6733.11.2016 07.10.2016r. o możliwości zapoznania się z postanowieniem uzyskanym w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na etapie prowadzonego postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Burmistrza Ciechanowca działającego w imieniu i na rzecz Gminy Ciechanowiec z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 18 230 Ciechanowiec, dla inwestycji dotyczącej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2972, 2940/8, 3057/5, 3057/6, 3057/7, 3054/3, 3056/3, 3051/1, 3051/2, 3045/1, 3035/9, 3046, 3052/7, 3053/2, 3053/1, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
21. RI.6733.10.2016 07.11.2016r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia wraz z złączami kablowo-pomiarowymi oraz kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działek oznaczonych nr geod. 749/1, 2830, 2789/2, 2788/2, 2791/3, 2701, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
22. RI.6733.11.2016 07.11.2016r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2972, 2940/8, 3057/5, 3057/6, 3057/7, 3054/3, 3056/3, 3051/1, 3051/2, 3045/1, 3035/9, 3046, 3052/7, 3053/2, 3053/1, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
23.

-

10.11.2016r. o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec. [pobierz]

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wojciuk

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2016-01-13

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2016-11-10

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2016-01-13