Tablica Ogłoszeń

 

Temat ogłoszenia

Data

Ważne do

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników

07.06.2019 30.06.2019

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia  za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

30.05.2019 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

30.05.2019 r.

Raport o stanie gminy Ciechanowiec za 2018 rok

30.05.2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym

27.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych niżej wymienionych odcinków dróg:

  • przebudowa gruntowej drogi gminnej ul. Sienkiewicza (boczna) nr ewid. 2517/1 w Ciechanowcu całkowita długość ok. 130 m szerokość pasa drogowego 6 m, w nawiązaniu do DW 681, przewidywana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, odwodnienie powierzchniowe.
21.05.2019 r. 24.05.2019

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego Bi.6740.1.118.2019.TR z dnia 10 maja 2019 r.

14.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych niżej wymienionych odcinków dróg:

  • przebudowa gruntowej drogi gminnej Sienkiewicza (boczna) nr ewid. 2517/1 w Ciechanowcu całkowita długość ok. 130 m szerokość pasa drogowego 6 m, w nawiązaniu do DW 681, przewidywana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, odwodnienie powierzchniowe,  
  • przebudowa gruntowej drogi gminnej nr ewid. 329 w nawiązaniu do drogi powiatowej nr 2093B ul. Kuczyńska, przewidywana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, odwodnienie powierzchniowe, włącznie z opracowaniem dokumentacji w zakresie oświetlenia drogowego na przedmiotowym odcinku z nawiązaniem do istniejącego oświetlenia drogowego w ul. Kuczyńskiej. 
10.05.2019 r. 16.05.2019 r.
Zarządzenie Nr 32/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej 29.04.2019 r.
Zarządzenie nr 31/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 29.04.2019 r.
Uchwała nr II-00321-78/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ciechanowca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok 29.04.2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-IV.747.2.2.2019.NK z dnia 18 kwietnia 2019 r. 29.04.2019 r.
Informacja w sprawie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Wysokomazowieckim 18.04.2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-IV-747.2.2.2019.NK z dnia 21 marca 2019 r. 27.03.2019 r.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie LU.ZUZ.2.421.412.2018 z dnia 21 marca 2019 r. 26.03.2019 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec w roku 2019 19.03.2019 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2018 z dnia 12 marca 2019 r. 18.03.2019 r.
Zapytanie ofertowe: Dostarczenie nowego sprzętu TIK w tym komputerów przenośnych i tabletów z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu RTV w celu wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu i w Szkole Podstawowej w Łempicach 08.03.2019 r. 21.03.2019 r.
Zapytanie ofertowe: o cenę wykonania znaków poziomych na terenie Gminy Ciechanowiec 07.03.2019 r.
Zapytanie ofertowe: dostarczenie wyposażenia do pracowni szkolnych i klasopracowni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu (ul. 11 Listopada nr 5, 18-230 Ciechanowiec) oraz w Szkole Podstawowej w Łempicach (Łempice 13A, 18-230 Ciechanowiec) 06.03.2019 r.
Zapytanie ofertowe: wykonanie analizy gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Ciechanowiec za rok 2018 19.02.2019 r.
Zarządzenie Burmistrza Ciechanowca w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2019 rok 01.02.2019 r.
Ponowne zapytanie ofertowe: "Realizacja usług związanych z wyłapywaniem i odbiorem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec, zaczipowaniu ich, przewożeniu, umieszczeniu i bezterminowym utrzymywaniu tych zwierząt w schronisku zapewniając im właściwą opiekę i warunki bytowe" 31.01.2019 r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIT-III.7440.23.2018 z dn. 25.01.2019 29.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa papierowych artykułów sanitarnych i środków czystości na potrzeby Gminy Ciechanowiec” 28.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa papieru i artykułów biurowych na potrzeby Gminy Ciechanowiec” 28.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Gminy Ciechanowiec” 24.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe: "Realizacja usług polegających na wyłapywaniu i obiorze bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec, zaczipowaniu ich, przewożeniu, umieszczeniu i bezterminowym utrzymywaniu tych zwierząt w schronisku zapewniając im właściwą opiekę i warunki bytowe"

nie wpłynęła żadna oferta

22.01.2019 r.

 

31.01.2019 r.

Uchwała Nr II-00312-24/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2019 r. 21.01.2019 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.447.2018 z dn. 14 stycznia 2019 r. 17.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe: „Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu miasta i gminy Ciechanowiec” 10.01.2019 r. 

Zapytanie ofertowe: „Opracowanie i przygotowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec" 

informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty

09.01.2019 r.

31.01.2019 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji ustnej 04.01.2019 r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIT-III.7440.23.2018 z dn. 21.12.2018 28.12.2018 r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIT-III.7440.23.2018 z dn. 15.11.2018 20.11.2018 r.
Decyzja Wojewody Podlaskiego AB-II.7821.21.2018.KG z dnia 7 listopada 2018 r. 14.11.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego we wsi Kozarze gm. Ciechanowiec po działkach nr 296 oraz 1.” 10.10.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.13.2018 z dn. 17 września 2018 r. 20.09.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.294.2018 z dn. 14 września 2018 r. 19.09.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.2.2014 i BI.6740.3.14.2018 z dn. 12 września 2018 r. 13.09.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. 28.08.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.2.2014 z dnia 27 sierpnia 2018 r. 28.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec” 24.08.2018 r.
Obwieszczenie BI.6140.3.13.2018 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. 23.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: Utwardzenie pobocza na drodze gminnej Nr 108872B przez wieś Czaje – Bagno odc. I 22.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: "Zakup 15 sztuk stołów” w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej OSP Winna – Chroły” dofinansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego 22.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe: Dostarczenie i montaż mebli do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.08.2018 r.

 

 

30.08.2018

Zapytanie ofertowe: Kredyt długoterminowy w kwocie 850.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną wraz z wyposażeniem w filii Winnej-Poświętnej” dofinansowywanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.08.2018 r.

 

 

04.09.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o drugim nieograniczonym przetargu ustnym 16.08.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o drugim nieograniczonym przetargu ustnym 16.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Zakup 120 sztuk krzeseł bankietowych’’ w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej OSP Winna – Chroły” 09.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Zakup 15 sztuk stołów” w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej OSP Winna – Chroły” 09.08.2018 r.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartały 2018 roku 24.07.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2018 z dnia 5 lipca 2018 r. 12.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu"

Zmiana zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.07.2018 r.

13.07.2018 r.

23.07.2018 r.

25.07.2018 r.

30.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 na: wykonanie, dostarczenie i montaż mebli do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.07.2018 r.

17.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe: Nadzór inwestorski nad realizacją projektu nr RPPD.05.01.00-20-0380/17 pod nazwą „Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.07.2018 r.

31.07.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 08.06.2018 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 30.05.2018 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 30.05.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Budowa elektroenergetycznej sieci - linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w Ciechanowcu ul. Sienkiewicza w pasie drogi wojewódzkiej nr 681, działka nr 2518, odcinek AB. Etap I. Budowa elektroenergetycznej sieci - linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w Ciechanowcu ul. Ogrodowa w pasie drogowym drogi gminnej, działki nr 2425 i 2453/2, odcinek BC. Etap II” 28.05.2018 r.
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem przykanalika pod drogą, ścieku z kamienia polnego, zjazdów oraz chodnika w m. Zadobrze 23.05.2018 r.
Decyzja LU.RET.070.1.88.2018.JB z dnia 23 kwietnia 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o zatwierdzeniu projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciechanowiec 02.05.2018 r.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za I kwartał 2018 roku 30.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 30.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 292/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 25.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec w roku 2018 18.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 13.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 13.04.2018 r.
Uchwała nr II-00321-27/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ciechanowca sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 13.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 05.04.2018 r. 
Zarządzenie Nr  279/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 27.03.2018 r. 
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za rok 2017 20.03.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Remont chodnika w drodze gminnej Nr 108907B – ulica Kościuszki w Ciechanowcu, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ulicą Drohicką strona prawa oraz w ulicy Żwirki i Wigury początek od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Drohicką strona prawa” 14.03.2018 r. 
Zapytanie  ofertowe: Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu miasta i gminy Ciechanowiec 06.03.2018 r.
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych we wsi Pobikry 02.03.2018 r.
Zarządzenie Nr 269/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej 26.02.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o odbytym pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym 26.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe na realizację usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Ciechanowiec 08.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe na opiekę weterynaryjną i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu miasta i gminy Ciechanowiec 08.02.2018 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej 08.02.2018 r.
Informacja o unieważnieniu w części przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych Pobikry 08.02.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 01.02.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 01.02.2018 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 stycznia 2018 r. o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Miasto i Gminę Ciechanowiec 25.01.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o pierwszym ograniczonym przetargu ustnym 23.01.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym 22.01.2018 r.
Informacja Starosty Wysokomazowieckiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wysokomazowieckim na rok 2018 10.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 256/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej 08.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 02.01.2018 r.

>> poprzednia strona

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2019-06-07

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-01-08