Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji

 

Nr uchwały

z dnia

w sprawie

 1/I/18

22.11.2018 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu

 2/I/18

22.11.2018 r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu

3/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

4/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

5/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

6/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu

7/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ciechanowca

8/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

9/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec

10/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec

11/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Ciechanowiec z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

12/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2019 – 2030

13/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2019
14/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady na 2019 rok
15/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2019 r.
16/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
17/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku lipy drobnolistnej nr 16 stanowiącego część pomnika przyrody Nr 117 ł
18/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
19/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
20/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Ciechanowiec na lata 2018 – 2029
21/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
22/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
23/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
24/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
25/IV/18

28.12.2018 r.

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego
26/IV/18

28.12.2018 r.

w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego
27/IV/18

28.12.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
28/V/19

22.01.2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
29/V/19

22.01.2019 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Ciechanowiec ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”
30/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym w filię Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
31/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
32/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
33/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
34/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ciechanowiec na realizację projektu pt. „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Ciechanowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1: „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”
35/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ciechanowiec na realizację projektu pt. „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciechanowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI - Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb
36/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ciechanowiec na realizację projektu pt. „Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
37/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ciechanowiec na realizację projektu pt. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
38/VII/19

28.02.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
39/VII/19

28.02.2019 r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec

40/VII/19 28.02.2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023

41/VII/19 28.02.2019 r.

w spawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa dotyczącej realizacji projektu pn. „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio– i georóżnorodności oraz jego krajobrazu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

42/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 samorządowego zakładu budżetowego, tj. Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

43/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

44/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec

45/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2019 rok

46/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2019"

47/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

48/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na działkę położoną w obrębie wsi Czaje Wólka, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

49/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2008-2020

50/VIII/19 28.03.2019 r.

przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu na lata 2018-2023

51/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radziszewie w filię Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

52/IX/19 16.04.2019 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

53/IX/19

16.04.2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec

54/IX/19

16.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,od dnia 1 września 2019 roku

55/IX/19

16.04.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk

56/IX/19

16.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 lutego 2019 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

57/IX/19

16.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania gminnych symboli samorządowych oraz protokołu flagowego Gminy Ciechanowiec

58/X/19

06.06.2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania

59/X/19

06.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2018 rok

60/X/19

06.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca
61/X/19

06.06.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
62/X/19

06.06.2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
63/X/19

06.06.2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec
64/X/19

06.06.2019 r.

w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
65/XI/19

17.06.2019 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
66/XI/19

17.06.2019 r.

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca
67/XII/19

10.07.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
68/XII/19

10.07.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 53/IX/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć niektórych nhwała Nr 68/XII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 53/IX/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
69/XII/19

10.07.2019 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, zgłoszonych na kadencję 2020-2023
70/XIII/19

28.08.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
71/XIII/19

28.08.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
72/XIII/19

28.08.2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
73/XIII/19

28.08.2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
74/XIII/19

28.08.2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
75/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019rok
76/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w 2020 roku w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły”
77/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w 2020 roku w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”
78/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w 2020 roku w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu”
79/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w 2020 roku w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi”
80/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w 2020 roku w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu”
81/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020-2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
82/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 3/II/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
83/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu
84/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 5/II/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
85/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostki pomocniczej gminy Ciechanowiec
86/XIV/19

10.10.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
87/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
88/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem
89/XIV/19

10.10.2019 r.

w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
90/XV/19

21.11.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
91/XV/19

21.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpudżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 samorządowego zakładu budżetowego, tj. Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
92/XV/19

21.11.2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciechanowiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
93/XV/19

21.11.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
94/XV/19

21.11.2019 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2020 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
95/XV/19

21.11.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 81/XIV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020 - 2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
96/XV/19

21.11.2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2020 –2023”
97/XV/19

21.11.2019 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec
98/XV/19

21.11.2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciechanowiec na lata 2019-2021
99/XV/19

21.11.2019 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r.
100/XV/19

21.11.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
101/XVI/19

19.12.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
102/XVI/19

19.12.2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2020–2032
103/XVI/19

19.12.2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2020
104/XVI/19

19.12.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady na 2020 rok
105/XVI/19

19.12.2019 r.

w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
106/XVI/19

19.12.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 lutego 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
107/XVI/19

19.12.2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
108/XVI/19

19.12.2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
109/XVI/19

19.12.2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec
110/XVII/20

23.01.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2020 r.
111/XVII/20

23.01.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
112/XVII/20

23.01.2020 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
113/XVII/20

23.01.2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu poprzez likwidację jej Filii w Radziszewie Starym
114/XVII/20

23.01.2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych w Kozarzach, w Łempicach i w Radziszewie Starym
115/XVII/20

23.01.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 105/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
116/XVIII/20

27.02.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
117/XVIII/20

27.02.2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
118/XVIII/20

27.02.2020 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021 – 2030
119/XVIII/20

27.02.2020 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki nr. ew. 510, położonej w obrębie wsi Koce-Schaby, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
120/XVIII/20

27.02.2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec
121/XVIII/20

27.02.2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
122/XVIII/20

27.02.2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
123/XVIII/20

27.02.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu
124/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
125/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
126/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ciechanowiec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
127/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19
128/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki nr ew. 36/1, położonej w obrębie wsi Malec, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
129/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
130/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2020 rok
131/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020”
132/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec
133/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie likwidacji punktów przedszkolnych w Kozarzach, w Łempicach i w Radziszewie Starym
134/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu poprzez likwidację jej Filii w Radziszewie Starym
135/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
136/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
137/XIX/20

28.05.2020 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych po zminach
138/XX/20

25.06.2020 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania
139/XX/20

25.06.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2019 rok
140/XX/20

25.06.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca
141/XX/20

25.06.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
142/XX/20

25.06.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
143/XX/20

25.06.2020 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
144/XX/20

25.06.2020 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
145/XX/20

25.06.2020 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
146/XX/20

25.06.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 131/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020"
147/XXI/20

16.07.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
148/XXI/20

16.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulica Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec”
149/XXI/20

16.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna”
150/XXI/20

16.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulica Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec”
151/XXI/20

16.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu”
152/XXI/20

16.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 692 w miejscowości Ciechanowczyk”
153/XXI/20

16.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn”
154/XXI/20

16.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108889B w miejscowości Dąbczyn”
155/XXI/20

16.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka”
156/XXI/20

16.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka”
157/XXI/20

16.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 323 – ulica Kuczyńska w Ciechanowcu”
158/XXI/20

16.07.2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
159/XXII/20

31.08.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
160/XXII/20

31.08.2020 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej, i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
161/XXII/20

31.08.2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Ciechanowiec
162/XXII/20

31.08.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 105/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
163/XXII/20

31.08.2020 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Burmistrza Ciechanowca
164/XXII/20

31.08.2020 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Radnego Krzysztofa Binasia na działalność Burmistrza Ciechanowca
165/XXIII/20

30.09.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 117/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
166/XXIII/20

30.09.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
167/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
168/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
169/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
170/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec
171/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
172/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
173/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 122/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
174/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030
175/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2021 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
176/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej, i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
177/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
178/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r
179/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciechanowiec
180/XXIV/20

26.11.2020 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań w zakresie wykonania dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych i oświetlenia ulicznego
181/XXV/20

17.12.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
182/XXV/20

17.12.2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2021 – 2033
183/XXV/20

17.12.2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2021
184/XXV/20

17.12.2020 r.

w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego
185/XXV/20

17.12.2020 r.

Uchwała Nr 185/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
186/XXV/20

17.12.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr ew. 3053/4 o powierzchni 0,9227 ha położonej w obrębie miasta Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec
187/XXV/20

17.12.2020 r.

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Ciechanowcu
188/XXV/20

17.12.2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
189/XXV/20

17.12.2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
190/XXV/20

17.12.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok
191/XXV/20

17.12.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 105/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
192/XXV/20

17.12.2020 r.

w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Ciechanowiec”
193/XXVI/21

28.01.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2021 r.

194/XXVI/21

28.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2021 r.

195/XXVI/21

28.01.2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 175/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy w 2021 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

196/XXVI/21

28.01.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko chorobie COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2

197/XXVI/21

28.01.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”

198/XXVI/21

28.01.2021 r. zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

199/XXVII/21

25.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

200/XXVII/21

25.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar Starego Miasta

201/XXVII/21

25.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar ulic Drohickiej, Wierzbowej, Mickiewicza, Szkolnej i Kazimierza Uszyńskiego

202/XXVII/21

25.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar Polek

203/XXVII/21

25.02.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXXIX/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

204/XXVII/21

25.02.2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji podległego samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE w Ciechanowcu na lata 2021-2023

205/XXVII/21

25.02.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 r.

206/XXVII/21

25.02.2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

207/XXVII/21

25.02.2021 r. w sprawie aktualizacji na lata 2021-2023 harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciechanowiec

208/XXVIII/21

31.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

209/XXVIII/21

31.03.2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2021 rok

210/XXVIII/21

31.03.2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2021"

211/XXVIII/21

31.03.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

212/XXVIII/21

31.03.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego

213/XXVIII/21

31.03.2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku

214/XXVIII/21

31.03.2021 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

215/XXIX/21

29.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

216/XXIX/21

29.04.2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis

217/XXIX/21

29.04.2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2021 - 2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec”

218/XXIX/21

29.04.2021 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Akademia Odkrywców – Żłobek Miejski w Ciechanowcu oraz nadania jej statutu

219/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania

220/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2020 rok

221/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2020 rok

222/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

223/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ciechanowiec za pomocą innego instrumentu płatniczego

224/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

225/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec”

226/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”

227/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Akademii Odkrywców - Żłobku Miejskim w Ciechanowcu oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

228/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Ciechanowiec

229/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych gminy Ciechanowiec

230/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samoobsługowej toalety publicznej znajdującej się na terenie Gminy Ciechanowiec

231/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu targowisk

232/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

233/XXX/21

18.06.2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ciechanowiec do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich

234/XXXI/21

29.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

235/XXXI/21

29.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

236/XXXI/21

29.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o. o.

237/XXXI/21

29.06.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. Z. na działalność Burmistrza Ciechanowca

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2018-11-22

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-06-30

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-11-23