Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencji

 

Nr uchwały

z dnia

w sprawie

 1/I/18

22.11.2018 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu

 2/I/18

22.11.2018 r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu

3/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

4/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

5/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

6/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu

7/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ciechanowca

8/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

9/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec

10/II/18

30.11.2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec

11/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Ciechanowiec z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

12/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2019 – 2030

13/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2019
14/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady na 2019 rok
15/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2019 r.
16/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
17/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku lipy drobnolistnej nr 16 stanowiącego część pomnika przyrody Nr 117 ł
18/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
19/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
20/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Ciechanowiec na lata 2018 – 2029
21/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
22/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
23/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
24/III/18

19.12.2018 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
25/IV/18

28.12.2018 r.

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego
26/IV/18

28.12.2018 r.

w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego
27/IV/18

28.12.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
28/V/19

22.01.2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
29/V/19

22.01.2019 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Ciechanowiec ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”
30/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym w filię Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
31/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
32/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
33/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
34/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ciechanowiec na realizację projektu pt. „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Ciechanowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1: „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”
35/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ciechanowiec na realizację projektu pt. „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciechanowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI - Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb
36/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ciechanowiec na realizację projektu pt. „Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
37/VI/19

14.02.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ciechanowiec na realizację projektu pt. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
38/VII/19

28.02.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
39/VII/19

28.02.2019 r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec

40/VII/19 28.02.2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023

41/VII/19 28.02.2019 r.

w spawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa dotyczącej realizacji projektu pn. „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio– i georóżnorodności oraz jego krajobrazu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

42/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 samorządowego zakładu budżetowego, tj. Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

43/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

44/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec

45/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2019 rok

46/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2019"

47/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

48/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na działkę położoną w obrębie wsi Czaje Wólka, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

49/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2008-2020

50/VIII/19 28.03.2019 r.

przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu na lata 2018-2023

51/VIII/19 28.03.2019 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radziszewie w filię Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

52/IX/19 16.04.2019 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

53/IX/19

16.04.2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec

54/IX/19

16.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,od dnia 1 września 2019 roku

55/IX/19

16.04.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk

56/IX/19

16.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 lutego 2019 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

57/IX/19

16.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania gminnych symboli samorządowych oraz protokołu flagowego Gminy Ciechanowiec

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2018-11-22

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2019-04-24

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-11-23